Soyer Holding

Sosyal Sorumluluk Politika & İlkelerimiz

Soyer Holding olarak tüm faaliyetlerimiz planlarken sosyal sorumluluk bilinci ile aşağıdaki ilkeleri benimsemiş bulunuyoruz:

Kapsam

Soyer Holding Türkiye çalışanlarının tümü işbu Politika’da yer alan ilke ve prensiplere uymakla yükümlüdür. Soyer Holding Türkiye’nin temasta olduğu tüm paydaşların işbu Politika doğrultusunda faaliyette bulunmaları beklenmektedir. İşbu Politika’da açıkça tanımlanmamış ancak büyük harfle gösterilen ifadeler Soyer Holding Türkiye Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık Politikası’nda belirtilen anlamları haizdir.

Taahhütler

İnsan Haklarını Koruma ve Geliştirme Soyer Holding Türkiye; ırk, renk, ulusal ya da etnik köken, dil, din veya inanç, engellilik, yaş, sağlık durumu, cinsiyet özellikleri, cinsel yönelimleri ya da diğer statülerine bakmaksızın, dünya üzerindeki tüm insanların doğuştan sahip oldukları haklara saygı duyar; bu hakları korumak ve geliştirmek için çalışmalar yapar.

Ayrımcılığı Önleme

Soyer Holding Türkiye’de bir kişi veya grubun, ayrımcılığa neden olabilecek unsurlardan (ırk, renk, ulusal ya da etnik köken, din veya inanç, engellilik, cinsiyet vb.) birine dayalı olarak insan hakları ve özgürlüklerinden mahrum bırakılmaması için tedbirler alınır. İnsan hakları perspektifinin yaygınlaşması ve alınan tüm tedbirlerin kurum içinde uygulanmasını sağlamak amacıyla tüm paydaşlara eğitimler düzenlenir.

Çocuk İşçiliğini Önleme

Soyer Holding Türkiye’de çocuk işçi çalıştırılmaz. Soyer Holding Türkiye; tüm paydaşlarının İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve Beyannamesi, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 1998 tarihli Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi başta olmak üzere tüm ILO ve ilkeleri ekseninde hareket etmeyi taahhüt ettiklerini kabul eder. Bu maddeye aykırı davranışta bulunduğu tespit edilen paydaşlarla çalışmayı sonlandırır.

Çeşitlilik

Soyer Holding Türkiye, temasta olunan tüm bireylerin biricik ve özgün oluşunu kabul eder ve destekler. Sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda, iş gücünde çeşitliliği sağlamak amacıyla işe alım ve terfi süreçlerini, izin kullanımlarını ve kurum kültürünü çeşitliliği gözeten bir noktadan kurar

Şiddet ve Cinsel Tacizi Önleme

Soyer Holding Türkiye, toplumsal cinsiyet temelli şiddet ve cinsel tacizin önlenmesiyle ilgili çalışmaları odağına alır. Soyer Holding Türkiye tüm çalışanlarının ruhsal ve bedensel iyiliğini önceler; her türlü şiddet ve cinsel tacizin karşısında durur. Güven içinde bir çalışma ortamı oluşturmak için şikâyet mekanizmaları kurar; bu mekanizmaları erişilebilir kılacak düzenlemeler yapar.

Fırsat Eşitliği

Soyer Holding Türkiye, mevcut ihtiyaçların çeşitliliğini görerek bu ihtiyaçlara yanıt verecek adımlar planlar. Soyer Holding Türkiye, herkese “eşit” davranmanın eşitsizlikleri ortadan kaldırmakta yeterli olmadığının bilincinde olarak fırsat eşitliğini sağlayabilmek için geçici özel önlemler uygulamayı ilke edinir.

Uygulama ve İzleme

Soyer Holding Türkiye, insan hakları yaklaşımını kurum içine ve tüm paydaşlara entegre etmek için çeşitli araçlar (Etik ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi, Cinsel Tacizi ve Şiddeti Önleme Kurulu, Odak gruplara göre özel hazırlanmış eğitimler, tüm çalışanların katılımını amaçlayan seminerler) üretir. İnsan haklarını korumak ve geliştirmek konusunda, Soyer Holding Türkiye’nin çeşitli birimlerinde ve tedarikçi değerlendirmelerinde ve denetimlerinde kullanılmak üzere hazırlanan check-listler ile bu araç ve uygulamaların etkisi izlenir ve değerlendirilir. Soyer Holding Türkiye, bu alanda izlediği politikalar sonucu ortaya çıkabilecek olumsuz etkiler üzerine analizler yapar, uzman kurumlarla işbirliği yapar. Olumsuz bir etkiyle karşılaştığı durumda ise o etkiyi ortadan kaldırmak için gerekli aksiyonları alır.

Açık ve Şeffaf İletişim

Soyer Holding Türkiye, işbu Politika’yı tüm çalışanlara ve dış paydaşlara iletmekle sorumludur.

İşe Alım, Düzenli İstihdam

Sosyal sorumluluk gerekliliklerinin sürekliliğini sağlamak için işe alım esnasında, personel seçiminde, teknik ve mesleki bilgi birikimi kadar şirket kuralları ve şirketin Sosyal sorumluluk şartlarına uyumunun da gerekli ve önemli kriter olarak kabul edileceğini; işe alım aşamasından başlayarak ücretlendirme, performans ve iş akdi süreçlerinde ayrımcılık ve taciz-kötü muamelenin engellenmesi politikalarının geçerli olacağını; çalışanların düzenli istihdam ve sosyal güvencesinin sağlanacağını, taahhüt eder.